กลับสู่หน้าหลัก
    คณะผู้บริหารและอาจารย์
    แนะนำศูนย์กวดวิชา
    หลักสูตรที่เปิดสอน/ปฏิทิน
    รวมภาพการเรียนการสอน
    ผลงานของโรงเรียน
      :: ปี 2562
      :: ปี 2563
      :: ปี 2564
      :: ปี 2565
      :: ปี 2566
    แผนที่ ร.ร./การเดินทาง
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 55
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 690,103
13 มิถุนายน 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
 ผลงานของโรงเรียน
     

ปี 2549 ป.6 สอบเข้า ร.ร. สาธิตฯ ได้ 75 คน
 ปี 2550 ป.6 สอบเข้า ร.ร. สาธิตฯ ได้ 82 คน
 ปี 2551 ป.6 สอบเข้า ร.ร. สาธิตฯ ได้ 91 คน
     ปี 2552 ป.6 สอบเข้า ร.ร. สาธิตฯ ได้ 89 คน       

  ทุกปีศิษย์อาจารย์วี สอบเข้า ม.1 ร.ร. รัฐบาลชื่อดัง 
หลักสูตร Gifted  หลักสูตร English  Program 
และหลักสูตรพิเศษอื่นๆได้มากมาย
ด้วยเทคนิคการสอนที่มีประสิทธิภาพ และการเอาใจใส่ของทีมคณาจารย์อย่างทั่วถึง
  

                                                                                     
 
                                                  

                                                                                    

                                                        นักเรียนแพทย์แมน  ทองอร่าม                                        
                               ศิษย์อาจารย์วีที่ได้เรียนกับอาจารย์วีมาตั้งแต่ชั้นประถม และมัธยมต้น 
                                         ที่คุณพ่อคุณแม่ดูแล และปรึกษาอาจารย์วีมาโดยตลอด     
                                
            

                  น.ส กรรณิกา  พรหมโชติ                                          นายเจษฏา  วงศ์สวรรค์  
                 เรียนกับอาจารย์วีมาตั้งแต่ ม.1                                       เรียนกับอาจารย์วีมาตั้งแต่ ม.1   
         สอบติด ม.4 ร.ร. เตรียมอุดม สายวิทย์-คณิต                  สอบติด ม.4 น.ร. ร.ร. บดินทรเดชา สายวิทย์-คณิต

                    
             
                     ด.ญ. นภิศา  พันจิรา                                              ด.ญ. วริษา  ศูนยะคณิต        
                 เรียนกับอาจารย์วีมาตั้งแต่ ป.6                                      เรียนกับอาจารย์วีมาตั้งแต่ ป.6   
         สอบติด ม.1  ร.ร. หอวัง ได้อันดับ 1 ปี 2545                สอบติด ม.1 ร.ร. สาธิตฯ วัดพระศรี ได้อันดับ 1 ปี 2546
          
                    
           
                     ด.ช. ตุลธร  สอดศรี                                               ด.ญ. เมลิสา  คงสมฤทธิ์        
                  
สอบเข้า ม.1 ได้ ร.ร. สาธิตฯ                                         เรียนกับอาจารย์วีมาตั้งแต่ ป.6   
                 และ ร.ร. บดินทร์ 2 อันดับที่ 3                              สอบได้อันดับที่ 1 ของ ร.ร. ฤทธิยะวรรณาลัย
            คะแนนห่างจากอันดับที่ 1 (2 คะแนน)                                         
          
                    
                       
                 ด.ช. ศิษฏา  ศิริพงศ์ษาโรจน์                                           ด.ญ. พัสวี  บุษบา         
                  เรียนกับอาจารย์วีมาตั้งแต่ ป.6                            สอบได้ NT 153 สูงอังดับ 1 ร.ร. ไผทอุดมศึกษา 
       สอบติด ป.6 ร.ร. สตรีวิทยา2 ได้อันดับ 1 ปี 2546
                    สอบ ม.1  ร.ร. บดินทรเดชา1, ร.ร. สตรีวิทยา2   
                                                                                                        และ ร.ร. สาธิตฯ  

                  
                                
                     ด.ญ. นิชนันท์  ตันฑพงศ์                                        ด.ช. ศุภชัย  กัณสถิตย์  
                    เรียนกับอาจารย์วีมาตั้งแต่ ป.6                                     เรียนกับอาจารย์วีมาตั้งแต่ ป.4   
    สอบติด ม.1 ร.ร. สาธิตฯ วัดพระศรี ได้อันดับ 2 ปี 2547        เกรดเฉลี่ย 90 กว่า % ตลอด สอบติด ม.1 ร.ร. โยธิน

                

                  ด.ช. วิกรม  มโนหมั่นศรัทธา                                      ด.ช. ไกร  พัชรารัตน์  
            เรียนกับอาจารย์วีมาตั้งแต่ ป.6  สอบติด                                 เรียนกับอาจารย์วีตั้งแต่ ป.6        
       ม.1 ร.ร. สาธิตฯ วัดพระศรี ได้อันดับ 2 ปี 2548                           สอบติด ม.1 ร.ร. สาธิตฯ วัดพระศรี ปี 2548  
                                                                                                                   
                และ ร.ร. สวนกุหลาบฯ (Gifted ค-ว)  

                     
                     
                 ด.ญ. ภคพร  กมลรัตนกุล 
                                      ด.ญ. เบญญาภา  วงษ์ยืน  
            เรียนกับอาจารย์วีมาตั้งแต่ ป.6  สอบติด                          สอบเข้า ม.1 ปี 2549 ได้หลายที่ อาทิ    
       ม.1 ร.ร. สาธิตฯ วัดพระศรี ได้อันดับ 2 ปี 2549                   ร.ร. สาธิตฯ ราม, ร.ร. สาธิตฯ วัดพระศรี                       
                                                                                                                       
และ ร.ร. สตรีวิทยา2 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  

                     

 
                  ด.ญ. ชนากานต์  เฉยทุม                                          ด.ญ. พิมพ์มาดา  อัคนิจ  
                 สอบเข้า ม.1 ได้หลายที่ อาทิ                                    สอบเข้า ม.1 ปี 2549 ได้หลายที่ อาทิ      
                      ร.ร. สาธิตฯ วัดพระศรี,                                        ร.ร. สาธิตฯ ราม, ร.ร. สาธิตฯ วัดพระศรี    
    ร.ร. บดินทรเดชา หลักสูตร (Gifted ค-ว) ปี 2549                     และ ร.ร. สตรีวิทยา2 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  
                                                                                 

                     

      
                  ด.ช. เปรม  รังสิวณิชพงศ์                                            ด.ช. วรัตถ์  บุษบา  
             เรียนกับอาจารย์วีมาตลอดจนจบ ม.3                                    เรียนกับอาจารย์วีตั้งแต่ ป.5    
             สอบติด พระจอมเกล้าพระนครเหนือ                           สอบติด ม.1 ร.ร. สาธิตฯ วัดพระศรี ปี 2548
                  สาขา วิศวกรรมโยธา ปี 2549                            และ ร.ร. บดินทรเดชา (หลักสูตร Gifted ค-ว)
                                                                                 

                  
    
      
                  ด.ญ. ณชนก  เกิดประดับ                                     ด.ช. ธนัท  ธัญญพงศ์พานิช  
                     ร.ร. พระหฤทัยนนทบุรี                                            สอบเข้า ม.1 ได้หลายที่ อาทิ 
             สอบติด ม.1 ร.ร. สาธิตฯ วัดพระศรี                            ร.ร. สาธิตฯ วัดพระศรี, ร.ร. สาธิตฯ ราม
                       ได้อันดับ 2 ปี 2550                             และ ร.ร. สายปัญญา (หลักสูตร English Program)
          
                                       
     
                              

                   
  
                  ด.ช. ศศิน  ดนตรีเจริญ 
                                          ด.ช. พีรพล  ภาคอินทรีย์  
                   
ร.ร. พระหฤทัยนนทบุรี                                        สอบเข้า ม.1 ปี 2551 ได้ทุกที่ที่สอบ   
            สอบติด ม.1 ร.ร. สาธิตฯ วัดพระศรี                                  ร.ร. สาธิตฯ วัดพระศรี,  ร.ร. หอวัง                    
           ได้อันดับ 2 และ ร.ร. หอวัง ปี 2550                           ร.ร. สวนกุหลาบนนท์ (หลักสูตร Gifted ค-ว)
                                                                                 

                  
  
  
                 ด.ช. ชินภัทร  ศรีบุญญเกษ 
                                    ด.ช. ไอศูรย์  อุทัยวัฒนเดช  
               
สอบเข้า ม.1 ได้ทุกที่ที่สอบ อาทิ                             สอบเข้า ม.1 ปี 2551 ได้ทุกที่ที่สอบ   
     ร.ร. สาธิตฯ วัดพระศรี, ร.ร. สวนกุหลาบนนท์                                     ร.ร. สาธิตฯ วัดพระศรี                    
                    ร.ร. หอวัง ปี 2551                                        ร.ร. สายปัญญารังสิต (หลักสูตร Gifted ค-ว)
                                                                                 

                  

  
                   ด.ญ. เกวลิน  บุญเกื้อ 
                                         ด.ช. ณัฐพงศ์  อิ่มอภัย  
             สอบเข้า ม.1 ปี 2551 ได้หลายที่ 
                              สอบเข้า ม.1  ได้ทุกที่ที่สอบ อาทิ
                     ร.ร. สาธิตฯ วัดพระศรี                                 ร.ร. สาธิตฯ วัดพระศรี, ร.ร. สาธิตฯ อยุธยา                    
        ร.ร.สวนกุหลาบนนท์ (หลักสูตร Gifted ค-ว)                         ร.ร. สามเสนวิทยาลัย ปี 2551
                                                                              
                                                     
                                       
                   
                                                                        

                 ด.ญ. อรพรรณ  วงษ์ศิริ 
                                        ด.ช. ธัมมวัตน์  แย้มศรี  
             สอบเข้า ม.1 ได้ทุกที่ที่สอบ อาทิ
                               สอบเข้า ม.1 ปี 2552 ได้หลายที่  
             ร.ร. สาธิตฯ วัดพระศรี, ร.ร. หอวัง                                        ร.ร. สาธิตฯ วัดพระศรี
      ร.ร.สารวิทยา (หลักสูตร Gifted MEP) ปี 2552                       ร.ร.สารวิทยา (หลักสูตร Gifted ค-ว)                             
                                                                              
                                                                                            
                 
                    
                                                                      
                 ด.ญ. พริมา  ปิยวรเดช 
                                         ด.ญ. ศุภิสรา  ยวงคำ  
                    สอบติดทุกที่ ที่สมัคร
                                                สอบติดทุกที่ ที่สมัคร   
                      ร.ร. บดินทรเดชา1                              ร.ร. สาธิตฯ วัดพระศรี, ร.ร. สารวิทยา (ห้องปกติ)
               ร.ร.สาธิตฯ ปทุมวัน  ปี 2552                          ร.ร.สารวิทยา (หลักสูตร Gifted MEP) ปี 2552                             
                                                                              
                                                                                            
                 
           

                                                                                                                                  


 

     
                  
       
                                                                                             
 

                                   

                                   

                                   

                                            

                                   

                                               ศิษย์อาจารย์วีที่มานะอดทน 

                   ด.ช. กุลนันท์  ดีที่สุด (น้องมะพร้าว)  "อยู่ที่ จ.นครนายก" 
      เดินทางมาเรียนที่อาจารย์วีตั้งแต่ ป.3 จนจบ ม.3 (แบบไป-กลับ) เรียนครบทุกคอร์ส
                           ตั้งแต่คุณพ่อ คุณแม่มาส่งจนเดินทางมาเองได้ 
                                       อาจารย์วีขอชื่นชมครับ... !  
             
                
                   ด.ญ. กัลยากร  คเณศวรานันท์ (น้องเฟิร์น)  
"อยู่ที่ จ.อ่างทอง" 
               เดินทางมาเรียนที่อาจารย์วีตอน ป.6 เย็นวันศุกร์เดินทางจากอ่างทอง 
                  เช้าวันเสาร์มาเรียนที่อาจารย์วี วันอาทิตย์เดินทางกลับอ่างทอง
           เรียนอย่างนี้อยู่ 1 ปีเต็ม จนสอบเข้า ม.1 สาธิตฯ ได้ และได้เป็นหัวหน้าห้อง 
                          ปัจจุบัน ม.2 ก็ยังเรียนกับอาจารย์วีอยู่ตลอดทุกคอร์ส
                                       อาจารย์วีขอชื่นชมครับ... !  


                               ด.ญ. พริสร  ปิยวรเดช  "อยู่ที่ จ.ขอนแก่น" 
               
เดินทางมาเรียนทุกคอร์สปิดเทอมปีละ 2 คอร์ส ไม่เคยขาดแม้แต่คอร์สเดียว
         ตั้งแต่ ป.4 จนจบ ป.6 คุณพ่อชื่นชมมาก สามารถสอบเข้า ม.1 ได้ทุกที่ที่ไปสมัครสอบ
                      1.  ร.ร. ขอนแก่นวิทยาคม เป็น ร.ร. อันดับที่ 1 ของ จ.ขอนแก่น
                           สอบได้ห้องพิเศษ Gifted คณิต-วิทย์
                      2.  ร.ร. บดินทรเดชา 1
                      3.  ร.ร. สาธิตฯ ปทุมวัน
  อาจารย์วีขอชื่นชมคุณพ่อที่ตั้งใจมานะอุตสาหะพามาส่ง และศิษย์รักที่ตั้งใจเรียนครับ... ! 

                                     


 

Copyright by โรงเรียนกวดวิชาอาจารย์วี
Webmaster by Thadsorn Rerkchaidee and P'Nan
Engine by MAKEWEBEASY