กลับสู่หน้าหลัก
    คณะผู้บริหารและอาจารย์
    แนะนำศูนย์กวดวิชา
    หลักสูตรที่เปิดสอน/ปฏิทิน
    รวมภาพการเรียนการสอน
    ผลงานของโรงเรียน
      :: ปี 2562
      :: ปี 2563
      :: ปี 2564
      :: ปี 2565
      :: ปี 2566
    แผนที่ ร.ร./การเดินทาง
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 58
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 690,106
13 มิถุนายน 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
  :: คณะผู้บริหารและอาจารย์


      
      

 
                                                                            
 
                                                     ผศ.ดร. วีรยุทธ  ด้วงใย
                                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านการสอนคณิตศาสตร์
                                     
 "ผู้อำนวยการ และผู้รับใบอนุญาต ร.ร. กวดวิชา"
                                                                                                                                                                


                                                                                              
 
 อาจารย์นฤมล  เลียบสวัสดิ์               อาจารย์นาวาอากาศตรีสิทธิศักดิ์  อิ่มทอง               อาจารย์นันท์นภัส  กาญจนเลขา
      ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ                   คบ. เทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษา                         ศศ.บ. นิเทศศาสตร์  
กศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ                        MBA. บริหารการจัดการ                                  MBA. บริหารการจัดการ

"รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ"          "รองผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัย"           "รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ"               
                                                                                  

   ผศ.ดร. วีรยุทธ  ด้วงใย                           อาจารย์รุ่งโรจน์  ศรีจันทร์แก้ว                        อาจารย์ปราโมทย์  เจตนเสน
         คบ. คณิตศาสตร์                                         คบ. คณิตศาสตร์                                        คบ. คณิตศาสตร์
  ศศ.ม. การสอนคณิตศาสตร์                            กศ.ม. สถิติและการวิจัย                               คม. คณิตศาสตร์ศึกษา

     "หัวหน้าทีมคณิตศาสตร์"                          "รองหัวหน้าทีมคณิตศาสตร์"                     "รองหัวหน้าทีมคณิตศาสตร์"                                                                                                 

 อาจารย์นฤมล  เลียบสวัสดิ์                                   อาจารย์ศิริรัตน์  พิศปั้น                                      อาจารย์ทัดษร  ฤกษ์ชัยดี
      ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ                                           คบ. ภาษาอังกฤษ                             ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 1)
กศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ                            ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ                 Certificate of Teaching English (TEFL), UK

  "หัวหน้าทีมภาษาอังกฤษ"                           "รองหัวหน้าทีมภาษาอังกฤษ"                          "รองหัวหน้าทีมภาษาอังกฤษ"                                                                                                

  อาจารย์วรวรรณ  คูหเพ็ญแสง                          อาจารย์สุชาดา  อ่อนประไพ                                      ดร. สุทธิดา  เคมี
           กศ.บ. ชีววิทยา                                                ศษ.บ. ฟิสิกส์                                                       วท.บ. เคมี
   กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์                           กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์                                 ปร.ด. วิทยาศาสตร์ศึกษา 

   "หัวหน้าทีมวิทยาศาสตร์"                              "รองหัวหน้าทีมวิทยาศาสตร์"                              "รองหัวหน้าทีมวิทยาศาสตร์"

                             

                                                                                                 

    อาจารย์ยศชวิน  กุลด้วง                                    อาจารย์วโรบล  พันธ์แก้ว               
          คบ. ภาษาไทย                                                    คบ. ภาษาไทย                         
   ค.ม. การจัดการการเรียนรู้                                        ศศ.ม. ไทยศึกษา  

      "หัวหน้าทีมภาษาไทย"                                      "รองหัวหน้าทีมภาษาไทย" 


                               
                                                  
                                                     
                                                                      *** สายคณิตศาสตร์ ***                        
                                                     


                                                                                                   
อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีวีรยุทธ  ด้วงใย                        อาจารย์รุ่งโรจน์  ศรีจันทร์แก้ว                                อาจารย์ปราโมทย์  เจตนเสน
         คบ. คณิตศาสตร์                                                คบ. คณิตศาสตร์                                                 คบ. คณิตศาสตร์
  ศศ.ม. การสอนคณิตศาสตร์                                    กศ.ม. สถิติและการวิจัย                                       คม. คณิตศาสตร์ศึกษา                                                                                                    
            
อาจารย์เนาวรัตน์  ขจิตจรรยา                               อาจารย์ปัญญาวดี  ชมสุวรรณ                               อาจารย์อุษราภรณ์  ทะวะระ
         คบ. คณิตศาสตร์                                                  คบ. คณิตศาสตร์                                              คบ. คณิตศาสตร์     
       กศ.ม. คณิตศาสตร์                                           กศ.ม. สถิติและการวิจัย                                       กศ.ม. สถิติและการวิจัย


                                                                                                  
      อาจารย์สุทธินี  ทองหล่อ                                       อาจารย์สุวนีย์  เลียบสวัสดิ์                                     
          กศ.บ. คณิตศาสตร์                                               วท.บ. คณิตศาสตร์                   
                                              
กศ.ม. การวิจัยและสถิติทางการศึกษา                         ศศ.ม. การสอนคณิตศาสตร์                 
                                          
                                                     
                                                                    *** สายภาษาอังกฤษ ***                        
                                                     


                                                                                                  

 อาจารย์นฤมล  เลียบสวัสดิ์                                        อาจารย์ศิริรัตน์  พิศปั้น                                     อาจารย์ทัดษร  ฤกษ์ชัยดี
      ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ                                                คบ. ภาษาอังกฤษ                                              ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ  
กศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ                                   ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ             Certificate of Teaching English (TEFL), UK                                                         
อาจารย์ดารณี  มีสมบูรณ์                                          อาจารย์ชลิตา  ภุมรินทร์        
     ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ                                                  คบ. ภาษาอังกฤษ           
กศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ                                    กศ.ม. หลักสูตรและการสอน


                                                                                                  
                                                                                                  
อาจารย์รักชนก  เนียมเงิน                                         อาจารย์วราภรณ์  ชมแก้ว                                 อาจารย์ไพรัตน์  โกมลมาลย์       
     ศศ.บ.
 ภาษาอังกฤษ                                                  ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ                                            คบ. ภาษาอังกฤษ           
                                


                
                                                     

                                                                     *** สายวิทยาศาสตร์ ***                        
                                                                                                                                                         

  อาจารย์วรวรรณ  คูหเพ็ญแสง                               อาจารย์สุชาดา  อ่อนประไพ                                         ดร. สุทธิดา  เคมี
          กศ.บ. ชีววิทยา                                                    ศษ.บ. ฟิสิกส์                                                         วท.บ. เคมี
   กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์                                กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์                                   ปร.ด. วิทยาศาสตร์ศึกษา 

         

                                                                                                    

อาจารย์เบญจพร  ปัณฑพลังกูร                                ดร. จุฬารัตน์  เลี้ยงไกรลาศ                                   ดร. ธีรพงศ์  แสงประดิษฐ์        
            ศษ.บ. เคมี                                                         วท.บ. ชีววิทยา                                                      วท.บ. ฟิสิกส์         
กศ.ม. การสอนมัธยมศึกษา                                      ปร.ด. วิทยาศาสตร์ศึกษา                                     ปร.ด. วิทยาศาสตร์ศึกษา                                                                                  

                                                                             ดร. เบ็ญจวรรณ  หาญพิพัฒน์
                                                                                          วท.บ. ฟิสิกส์           
                                                                             ปร.ด. วิทยาศาสตร์ศึกษา

                                                      
                                                                       *** สายภาษาไทย ***                        
                                                     

          
              
                                                                                                        

    อาจารย์ยศชวิน  กุลด้วง                                        อาจารย์วโรบล  พันธ์แก้ว         
          คบ. ภาษาไทย                                                      คบ. ภาษาไทย                     
   ค.ม. การจัดการการเรียนรู้   
                                       ศศ.ม. ไทยศึกษา  

       

 

     

                                                                                                                               

Copyright by โรงเรียนกวดวิชาอาจารย์วี
Webmaster by Thadsorn Rerkchaidee and P'Nan
Engine by MAKEWEBEASY